HLASOVANIE POSLANCOV


Hlasovanie z 35. zasadnutie zastupiteľstva, konaného dňa 24.10.2018Číslo hlasovania: 1
Číslo bodu: 2.
Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 3
Prítomní: 16


   Za:
Mgr. Daniel Bandura Ing. Igor Behúň Ing. Rudolf Drexler Mgr. Matej Fabšík
Ing. Ľubomír Golis Ing. Mgr. Ondrej Holienčík  Eva Hollá  Dušan Mičian
Ing. Marián Mihalda  Milan Palčisko  Ivan Poláček Mgr. Milan Slivka
Ing. Jana Svrčková Mgr. František Šerík Ing. Miloš Ševec  

   Zdržali sa:
 Branislav Neslušan      

   Nehlasovali:
 Jozef Jakubík Ing. Vavrín Randa Mgr. Roman Stecher  


Číslo hlasovania: 2
Číslo bodu: 1.
Otvorenie -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 16


   Za:
Mgr. Daniel Bandura Ing. Igor Behúň Ing. Rudolf Drexler Mgr. Matej Fabšík
Ing. Ľubomír Golis Ing. Mgr. Ondrej Holienčík  Eva Hollá  Dušan Mičian
Ing. Marián Mihalda  Branislav Neslušan  Milan Palčisko  Ivan Poláček
Mgr. Milan Slivka Ing. Jana Svrčková Mgr. František Šerík Ing. Miloš Ševec

   Nehlasovali:
 Jozef Jakubík Ing. Vavrín Randa Mgr. Roman Stecher  


Číslo hlasovania: 3
Číslo bodu: 3.
Zmeny rozpočtu RO a PO v zriaďovateľskej právomoci mesta -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 2
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 3
Prítomní: 16


   Za:
Mgr. Daniel Bandura Ing. Igor Behúň Ing. Ľubomír Golis Ing. Mgr. Ondrej Holienčík
 Eva Hollá  Dušan Mičian Ing. Marián Mihalda  Milan Palčisko
 Ivan Poláček Mgr. Milan Slivka Ing. Jana Svrčková Ing. Miloš Ševec

   Proti:
Ing. Rudolf Drexler  Branislav Neslušan    

   Zdržali sa:
Mgr. Matej Fabšík Mgr. František Šerík    

   Nehlasovali:
 Jozef Jakubík Ing. Vavrín Randa Mgr. Roman Stecher  


Číslo hlasovania: 4
Číslo bodu: 3.
Zmeny rozpočtu RO a PO v zriaďovateľskej právomoci mesta -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 3
Prítomní: 16


   Za:
Mgr. Daniel Bandura Ing. Igor Behúň Ing. Rudolf Drexler Mgr. Matej Fabšík
Ing. Ľubomír Golis Ing. Mgr. Ondrej Holienčík  Eva Hollá  Dušan Mičian
Ing. Marián Mihalda  Milan Palčisko  Ivan Poláček Mgr. Milan Slivka
Ing. Jana Svrčková Mgr. František Šerík Ing. Miloš Ševec  

   Zdržali sa:
 Branislav Neslušan      

   Nehlasovali:
 Jozef Jakubík Ing. Vavrín Randa Mgr. Roman Stecher  


Číslo hlasovania: 5
Číslo bodu: 4.
Zmena rozpočtu mesta ­ V. zmena -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 3
Prítomní: 16


   Za:
Mgr. Daniel Bandura Ing. Igor Behúň Ing. Rudolf Drexler Mgr. Matej Fabšík
Ing. Ľubomír Golis Ing. Mgr. Ondrej Holienčík  Eva Hollá  Dušan Mičian
Ing. Marián Mihalda  Milan Palčisko  Ivan Poláček Mgr. Milan Slivka
Ing. Jana Svrčková Mgr. František Šerík Ing. Miloš Ševec  

   Zdržali sa:
 Branislav Neslušan      

   Nehlasovali:
 Jozef Jakubík Ing. Vavrín Randa Mgr. Roman Stecher  


Číslo hlasovania: 6
Číslo bodu: 5.
Prevody správy majetku mesta -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 16


   Za:
Mgr. Daniel Bandura Ing. Igor Behúň Ing. Rudolf Drexler Mgr. Matej Fabšík
Ing. Ľubomír Golis Ing. Mgr. Ondrej Holienčík  Eva Hollá  Dušan Mičian
Ing. Marián Mihalda  Branislav Neslušan  Milan Palčisko  Ivan Poláček
Mgr. Milan Slivka Ing. Jana Svrčková Mgr. František Šerík Ing. Miloš Ševec

   Nehlasovali:
 Jozef Jakubík Ing. Vavrín Randa Mgr. Roman Stecher  


Číslo hlasovania: 7
Číslo bodu: 6.
Použitie prostriedkov z peňažných fondov minulých rokov ­ prevod č. 5 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 3
Prítomní: 16


   Za:
Mgr. Daniel Bandura Ing. Igor Behúň Ing. Rudolf Drexler Mgr. Matej Fabšík
Ing. Ľubomír Golis Ing. Mgr. Ondrej Holienčík  Eva Hollá  Dušan Mičian
Ing. Marián Mihalda  Milan Palčisko  Ivan Poláček Mgr. Milan Slivka
Ing. Jana Svrčková Mgr. František Šerík Ing. Miloš Ševec  

   Zdržali sa:
 Branislav Neslušan      

   Nehlasovali:
 Jozef Jakubík Ing. Vavrín Randa Mgr. Roman Stecher  


Číslo hlasovania: 8
Číslo bodu: 7.
Návrh na trvalé upustenie od vymáhania nedaňových pohľadávok a ich odpísanie z účtovnej evidencie -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 16


   Za:
Mgr. Daniel Bandura Ing. Igor Behúň Ing. Rudolf Drexler Mgr. Matej Fabšík
Ing. Ľubomír Golis Ing. Mgr. Ondrej Holienčík  Eva Hollá  Dušan Mičian
Ing. Marián Mihalda  Branislav Neslušan  Milan Palčisko  Ivan Poláček
Mgr. Milan Slivka Ing. Jana Svrčková Mgr. František Šerík Ing. Miloš Ševec

   Nehlasovali:
 Jozef Jakubík Ing. Vavrín Randa Mgr. Roman Stecher  


Číslo hlasovania: 9
Číslo bodu: 8.
Návrh VZN č. 8/2018, ktorým sa určujú podmienky a postup pri uplatňovaní opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately finančného charakteru -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 16


   Za:
Mgr. Daniel Bandura Ing. Igor Behúň Ing. Rudolf Drexler Mgr. Matej Fabšík
Ing. Ľubomír Golis Ing. Mgr. Ondrej Holienčík  Eva Hollá  Dušan Mičian
Ing. Marián Mihalda  Branislav Neslušan  Milan Palčisko  Ivan Poláček
Mgr. Milan Slivka Ing. Jana Svrčková Mgr. František Šerík Ing. Miloš Ševec

   Nehlasovali:
 Jozef Jakubík Ing. Vavrín Randa Mgr. Roman Stecher  


Číslo hlasovania: 10
Číslo bodu: 9.
Nakladanie sa majetkom mesta ­ Ivan Palárec -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 16


   Za:
Mgr. Daniel Bandura Ing. Igor Behúň Ing. Rudolf Drexler Mgr. Matej Fabšík
Ing. Ľubomír Golis Ing. Mgr. Ondrej Holienčík  Eva Hollá  Dušan Mičian
Ing. Marián Mihalda  Branislav Neslušan  Milan Palčisko  Ivan Poláček
Mgr. Milan Slivka Ing. Jana Svrčková Mgr. František Šerík Ing. Miloš Ševec

   Nehlasovali:
 Jozef Jakubík Ing. Vavrín Randa Mgr. Roman Stecher  


Číslo hlasovania: 11
Číslo bodu: 10.
Žiadosti o pridelenie bytu -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 16


   Za:
Mgr. Daniel Bandura Ing. Igor Behúň Ing. Rudolf Drexler Mgr. Matej Fabšík
Ing. Ľubomír Golis Ing. Mgr. Ondrej Holienčík  Eva Hollá  Dušan Mičian
Ing. Marián Mihalda  Branislav Neslušan  Milan Palčisko  Ivan Poláček
Mgr. Milan Slivka Ing. Jana Svrčková Mgr. František Šerík Ing. Miloš Ševec

   Nehlasovali:
 Jozef Jakubík Ing. Vavrín Randa Mgr. Roman Stecher  


Číslo hlasovania: 12
Číslo bodu: 10.
Žiadosti o pridelenie bytu -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 16


   Za:
Mgr. Daniel Bandura Ing. Igor Behúň Ing. Rudolf Drexler Mgr. Matej Fabšík
Ing. Ľubomír Golis Ing. Mgr. Ondrej Holienčík  Eva Hollá  Dušan Mičian
Ing. Marián Mihalda  Branislav Neslušan  Milan Palčisko  Ivan Poláček
Mgr. Milan Slivka Ing. Jana Svrčková Mgr. František Šerík Ing. Miloš Ševec

   Nehlasovali:
 Jozef Jakubík Ing. Vavrín Randa Mgr. Roman Stecher  


Číslo hlasovania: 13
Číslo bodu: 11.
Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Kys. Nové Mesto na roky 2019-2025 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 16


   Za:
Mgr. Daniel Bandura Ing. Igor Behúň Ing. Rudolf Drexler Mgr. Matej Fabšík
Ing. Ľubomír Golis Ing. Mgr. Ondrej Holienčík  Eva Hollá  Dušan Mičian
Ing. Marián Mihalda  Branislav Neslušan  Milan Palčisko  Ivan Poláček
Mgr. Milan Slivka Ing. Jana Svrčková Mgr. František Šerík Ing. Miloš Ševec

   Nehlasovali:
 Jozef Jakubík Ing. Vavrín Randa Mgr. Roman Stecher