HLASOVANIE POSLANCOV


Hlasovanie z 5. zasadnutie zastupiteľstva, konaného dňa 29.04.2019Číslo hlasovania: 1
Číslo bodu:
Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 1
Prítomní: 15


   Za:
Mgr. Daniel Bandura Ing. Igor Behúň Ing. Ľubomír Golis Ing. Mgr. Ondrej Holienčík
 Elena Holienčíková Prof. Ing... Felicita Chromjaková  Jozef Jakubík Ing. Pavol Kobrtek
 Ivan Poláček PhDr. PhD Martin Priečko Ing. Vavrín Randa Mgr. František Šerík

   Zdržali sa:
 Jaroslav Šidlo  Patrik Varoš Ing. Lukáš Vojsovič  

   Nehlasovali:
JUDr. Ľubomír Ježo      


Číslo hlasovania: 2
Číslo bodu:
Otvorenie -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:
Mgr. Daniel Bandura Ing. Igor Behúň Ing. Ľubomír Golis Ing. Mgr. Ondrej Holienčík
 Elena Holienčíková Prof. Ing... Felicita Chromjaková  Jozef Jakubík JUDr. Ľubomír Ježo
Ing. Pavol Kobrtek  Ivan Poláček PhDr. PhD Martin Priečko Ing. Vavrín Randa
Mgr. František Šerík  Jaroslav Šidlo  Patrik Varoš Ing. Lukáš Vojsovič


Číslo hlasovania: 3
Číslo bodu:
Otvorenie -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:
Mgr. Daniel Bandura Ing. Igor Behúň Ing. Ľubomír Golis Ing. Mgr. Ondrej Holienčík
 Elena Holienčíková Prof. Ing... Felicita Chromjaková  Jozef Jakubík JUDr. Ľubomír Ježo
Ing. Pavol Kobrtek  Ivan Poláček PhDr. PhD Martin Priečko Ing. Vavrín Randa
Mgr. František Šerík  Jaroslav Šidlo  Patrik Varoš Ing. Lukáš Vojsovič


Číslo hlasovania: 4
Číslo bodu:
Výstavba Zariadenia opatrovateľskej služby a denného stacionára v meste Kysucké Nové Mesto -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Daniel Bandura Ing. Igor Behúň Ing. Ľubomír Golis Ing. Mgr. Ondrej Holienčík
 Elena Holienčíková Prof. Ing... Felicita Chromjaková  Jozef Jakubík JUDr. Ľubomír Ježo
Ing. Pavol Kobrtek  Dušan Mičian  Ivan Poláček PhDr. PhD Martin Priečko
Ing. Vavrín Randa Mgr. František Šerík  Jaroslav Šidlo  Patrik Varoš
Ing. Lukáš Vojsovič      


Číslo hlasovania: 5
Číslo bodu:
Odstúpenie od Koncesnej zmluvy ZML_376/2014 na dostavbu rozostavaného areálu plavárne, na realizáciu stavieb na pozemkoch a ich prevádzkovanie na športovorekreačné účely vrátane Dodatku č. 1 ZML_688/2015 Koncesnej zmluvy -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Daniel Bandura Ing. Igor Behúň Ing. Ľubomír Golis Ing. Mgr. Ondrej Holienčík
 Elena Holienčíková Prof. Ing... Felicita Chromjaková  Jozef Jakubík JUDr. Ľubomír Ježo
Ing. Pavol Kobrtek  Dušan Mičian  Ivan Poláček PhDr. PhD Martin Priečko
Ing. Vavrín Randa Mgr. František Šerík  Jaroslav Šidlo  Patrik Varoš
Ing. Lukáš Vojsovič      


Číslo hlasovania: 6
Číslo bodu:
Spor mesta s firmou Eurokapital -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Daniel Bandura Ing. Igor Behúň Mgr. Matej Fabšík Ing. Ľubomír Golis
Ing. Mgr. Ondrej Holienčík  Elena Holienčíková Prof. Ing... Felicita Chromjaková  Jozef Jakubík
JUDr. Ľubomír Ježo Ing. Pavol Kobrtek  Dušan Mičian  Ivan Poláček
PhDr. PhD Martin Priečko Ing. Vavrín Randa Mgr. František Šerík  Jaroslav Šidlo
 Patrik Varoš Ing. Lukáš Vojsovič